Om projektet

Tidligere Sprogstart er gennemført fra 2016 til 2018. Målet med projektet har været at skabe det fundament, som lærerne savner for at kunne møde de nye krav til tidligere sprogstart fra skolereformen 2014. Det er sket gennem en omfattende forskningsbaseret praksisnær videnindsamling, der har dannet grundlag for udviklingen af en ny begynderdidaktik med fokus på flersprogethed. 

Det grundlæggende udviklingsarbejde er udført af 20 sproglærere fra fem skoler i Københavns Kommune i tæt samarbejde med faglige konsulenter fra Sprogkonsortiet (Københavns Professionshøjskole og Københavns Universitet). Gennem praksisnære udviklingsforløb har sproglærerne produceret eksemplariske årsplaner og undervisningsforløb til tidligere sprogstart i samarbejde med faglige konsulenter med ekspertise inden for henholdsvis engelsk, fransk, tysk og dansk som andetsprog. Igennem hele forløbet er viden og resultater opsamlet i en ressourcebank.

De færdigudviklede produkter samt den opnåede viden præsenteres dels her på siden og på Danmarks læringsportal, EMU, dels på fagkurser i alle landets regioner og dels på et afsluttende seminar for grund- og videreuddannelserne på landets seks professionshøjskoler. Projektets resultater vil endelig blive benyttet til at videreudvikle efter- og videreuddannelse på læreruddannelses-, diplomuddannelses- og masteruddannelsesniveau, ligesom resultaterne er blevet præsenteret på en afsluttende international konference. 

Tidligere Sprogstart skaber rammerne for et nationalt kompetenceløft inden for tidligere sprogstart og flersprogethedsdidaktik samt en fremtidssikring af sproglæreruddannelserne i Danmark.

Projektet har modtaget en bevilling på 12.350.000 kr. fra A. P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til Almene Formaal.

Projektets målsætninger ift. lærernes kompetenceudvikling

Projektets målsætning i forhold til lærernes kompetenceudvikling tager udgangspunkt i en hypotese om, at lærerne har manglet viden, færdigheder og kompetencer til at varetage begynderundervisning inden for sprogfagene. Undervisningen skal styrke elevernes læring ved at bygge på en flersprogethedsdidaktik, som kobles til det grundlæggende lærings-, sprog- og kultursyn, der beskrives i Fælles Mål på tværs af fagene engelsk, fransk og tysk. Lærerne skal opnå kompetencer til at kunne planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle læringsmålsbevidst begynderundervisning, der har fokus på et kommunikativt, funktionelt sprogsyn, et kognitivt indlæringssyn, et dynamisk og interaktivt kultursyn og en anvendelsesorienteret pædagogisk tilgang.

Projektet har givet mulighed for i samarbejde med lærerne at udvikle en sprogdidaktik, som imødekommer de udfordringer og behov, lærerne oplever i forbindelse med den tidligere sprogstart. 

Projektets resultater

Resultatet af Tidligere Sprogstart udmøntes på tre måder:

1) ved konkrete kompetenceløft af sproglærere i løbet af projektperioden;
2) ved udvikling af læremidler til EMU til gavn for alle sproglærere ved projektets afslutning;
3) ved udvikling/opdatering af uddannelsesforløb til gavn for lærerstuderende, sproglærere og -undervisere, som ønsker at efter- eller videreuddanne sig.

Projektet udvikler og opdaterer grund-, efter- og videreuddannelse på alle niveauer i form af:

1) nye UV-kompetencemoduler for lærerstuderende;
2) nyt PD-modul i Tidligere Sprogstart og Flersprogethedsdidaktik;
3) et opdateret grundlag for Master i Fremmedsprogspædagogik.

Formidling og videndeling

Allerede fra Tidligere Sprogstarts begyndelse har de deltagende sproglærere haft en formidlende rolle i deres respektive faggrupper, hvor de har været faglige fyrtårne, der kan dele deres viden. 

Som afslutning på projektet er der udsendt invitation til interessenter til tre begivenheder:

  • Danmarks Lærerforening arrangerer i samarbejde med Tidligere Sprogstart et fagkursus i alle fem regioner i landet, hvor den nyudviklede begynderdidaktik med fokus på flersprogethed er i fokus. - Danmarks Lærerforening arrangerer i samarbejde med Tidligere Sprogstart et fagkursus i alle fem regioner i landet, hvor den nyudviklede begynderdidaktik med fokus på flersprogethed er i fokus.
  • Sprogkonsortiet har i maj 2018 arrangeret en international konference og afsluttende seminar for 75 undervisere fra grund- og videreuddannelserne på de seks professionshøjskoler, CFU-konsulenter og læringskonsulenter, der repræsenterer fagene engelsk, fransk, tysk samt dansk som andetsprog. 

Med disse aktiviteter sikres, at interessenter på alle niveauer i den danske skoleverden og på professionshøjskoler og universiteter samt kommunale og ministerielle eksperter og konsulenter har mulighed for at få del i projektets genererede viden og resultater.

Baggrund

Danske børn skal have bedre sprogkompetencer. Sådan lyder en af visionerne i folkeskolereformen, og derfor lærer skolebørn i dag engelsk allerede fra 1. klasse og fransk/tysk fra 5. klasse. Indførelsen af skolereformen i 2014 gjorde behovet for forskningsbaseret viden om tidligere sprogstart og fagdidaktik til anvendelse i praksis endnu mere aktuelt. Med reformen ændredes vilkårene for sprogfagene i grundskolen særligt pga. tidligere sprogstart i engelsk fra 1. klasse og i fransk eller tysk fra 5. klasse. Projektet imødekommer den virkelighed på sprogområdet, som skolereformen har medført.

I mange af Københavns Kommunes skoler er det desuden en stor udfordring, at elevgruppen gennem de seneste årtier har ændret sig markant, så den i dag er væsentligt mere sprogligt heterogen med mange elever med dansk som andetsprog.

Internationale undersøgelser fremhæver, at eleverne generelt er glade og motiverede for at lære deres første og andet fremmedsprog tidligere. Samtidig peger undersøgelserne på, at den tidlige sprogstart stiller høje krav til lærerne, og at den skal tilrettelægges med stor omhu, hvis den skal have en positiv effekt.

Der findes kun få danske evidensbaserede erfaringer i forbindelse med tidligere sprogstart i engelsk, fransk og tysk, så sproglærerne har ikke haft adgang til forløb, der baserer sig på evidens og anerkendte erfaringer. Derfor var der behov for en omfattende forskningsbaseret videnindsamling, som kunne danne grundlag for udvikling af konkrete didaktiske undervisningsforløb samt eksemplariske årsplaner til den tidligere sprogstart, hvor eksisterende digitale læremidler blev integreret naturligt og meningsfuldt og forankret i didaktik og pædagogik. Denne opgave er med Tidligere Sprogstart blevet løftet for første gang i en dansk kontekst.