Faser i projektet

Projektet er forløbet i fire faser.

Fase 1: Etablere baseline og detaljeret projektplanlægning

Målet med fase 1 var at etablere en faglig baseline for projektet samt at sikre et fælles overblik og forståelse af projektforløbet, herunder detailplanlægning af fase 2.

Fase 2: Praksisnær professionsudvikling og udvikling af PD-modul

Gennem praksisnær professionsudviklingsforløb udviklede 20 sproglærere fra fem folkeskoler i Københavns Kommune årsplaner og undervisningsforløb for tidligere sprogstart i samarbejde med faglige konsulenter fra Sprogkonsortiet med ekspertise inden for henholdsvis dansk som andetsprog, engelsk, fransk og tysk. I løbet af Fase 2 blev der afholdt workshops og et to-dages seminar, hvor projektforløbet blev diskuteret og evalueret med henblik på at benytte den opbyggede viden til udviklingen af et nyt PD-modul til fase 3 og eksemplariske forløb og årsplaner til afprøvning i fase 4.

Fase 3: Gennemførelse af PD-modul og fortsat undervisningsobservation af lærergruppen

PD-modulet blev gennemført i efteråret 2017. I hele fase 3 og 4 var der fortsat observation af de deltagende læreres undervisning med henblik på opsamling af viden og erfaringer og med fokus på de udviklede læremidler.

Fase 4: Udvikling af materialer til efter- og videreuddannelse og til undervisning i grundskolen

De 20 sproglæreres årsplaner og undervisningsforløb fra fase 2 blev i fase 4 afprøvet af 40 lærere, der havde adgang til forløbene via projektets ressourcebank.De materialer, der udvikledes undervejs, kvalificeredes med henblik på at implementere læremidlerne her på hjemmesiden og på Danmarks læringsportal, EMU. Materialerne bliver efterfølgende brugt til opdatering og udvikling af:

  • Regionale fagkurser (endagskurser), som mod afslutningen af Tidligere Sprogstart udbydes i samarbejde med Danmarks Lærerforening i de fem regioner til kompetenceløft for sproglærere 
  • Undervisningskompetencemoduler til læreruddannelsen
  • PD-modulet i Tidligere Sprogstart og Flersprogethedsdidaktik
  • Master i Fremmedsprogspædagogik

Afrunding af projektet

Som afslutning på Tidligere Sprogstart blev der afhold et afsluttende seminar for 75 undervisere fra grund- og videreuddannelserne på de seks professionshøjskoler, CFU-konsulenter og læringskonsulenter, der repræsenterer fagene dansk som andetsprog, engelsk, fransk og tysk. Desuden afholder Sprogkonsortiet en større videnskabelig konference med udgangspunkt i den faglige viden, som projektet har affødt, med deltagelse af lærere, undervisere, forskere, læringskonsulenter og andre eksperter.