De faglige konsulenter

I projektet Tidligere Sprogstart deltog forskere og undervisere fra Københavns Universitet og Københavns Professionshøjskole (tidligere Metropol og UCC) som faglige konsulenter. 

Deres hovedopgave er i samarbejde med projektets sproglærere og medlemmerne af projektteamet at være ansvarlige for den løbende videnindsamling og bearbejdning.

Københavns Universitet

Anne Holmen

Professor, centerleder

Institut for Engelsk, Germansk og Romansk (ENGEROM) ved Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet

Anne Holmen er professor i parallelsproglighed og centerleder ved Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP). Hendes primære forsknings- og udviklingsområder er:

 • Sprogundervisning og læring
 • Sociolingvistik, særligt flersprogethed
 • Interkulturel pædagogik
 • Sprog-i-uddannelse (herunder dansk som andetsprog)

Hun er for tiden specifikt beskæftiget med forskning i flersprogede studerendes læringsvilkår og i dansk som andetsprog og har tidligere været inddraget i nordiske og danske udviklingsprojekter om flersprogethedsdidaktik i grundskoleregi. Hun underviser på Master i fremmedsprogspædagogik og vejleder desuden studerende i uddannelserne i dansk og sprogpsykologi.

Hun er aktiv censor i lingvistik, audiologopædi og dansk og har været censor i linjefaget dansk som andetsprog på læreruddannelsen. Hun har siddet i en række ministerielle udvalg vedrørende dansk som andetsprog samt været medlem af følgegruppen til tosprogstaskforce. Desuden er hun redaktør for serien Københavnerstudier i tosprogethed og i redaktionspanelet vedrørende Sprogforum.

Hun har forfattet en lang række publikationer bl.a. kapitlet ”Sprog, kultur og etnicitet som læringsforudsætning” i Gymnasiepædagogik: En grundbog (2013) og ”Sproglig diversitet blandt eleverne i grundskolen – fra problem til potentiale” i Sprogfag i forandring. Pædagogik og praksis (2015).

Hun underviser i og holder oplæg om alle sine forsknings- og udviklingsområder og har bl.a. undervist i sprogdidaktik ved efteruddannelse af gymnasielærere i sprogfag samt i dansk som andetsprog i fagene, og f.eks. holdt oplæg med titler som ”Sprog og fag: Om sprogs betydning for faglig læsning og læsestrategier” og ”Tosprogede elever og skolens pædagogiske praksis”.

Birgit Henriksen

Professor MSO

Institut for Engelsk, Germansk og Romansk (ENGEROM) ved Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet.

Birgit Henriksen har en ph.d. i fremmedsprogspædagogik med baggrund i engelsk. Hendes primære forsknings- og udviklingsområder er:

 • Sprogtilegnelse og fremmedsprogsdidaktik
 • Lærerkognition og lærerpraksisser
 • Ordforrådstilegnelse
Hun underviser og vejleder i disse områder, og har derudover interesse i kommunikativ sprogundervisning og klasseværelsesinteraktion. Hun har forfattet en lang række publikationer, bl.a. har hun været medforfatter på ordforrådsbogen Ord og Tekst (2000), medredaktør og forfatter af en række kapitler i Fremmedsprog i gymnasiet (2014), forfatter af kapitlet ”Fokus på det oversete ordforråd” i Sprogfag i forandring (2015), samt medforfatter af Fagdidaktik i sprogfag (2015). Alle disse bøger er fagbøger til uddannelse af sproglærere i folkeskolen og gymnasiet og bruges på en lang række efteruddannelseskurser.

Hun har siddet i en række ministerielle udvalg og grupper:

 • Udvalg til udarbejdelse af de nye FFM for engelsk (2012)
 • Udvalg til udarbejdelse af de nye læreplaner for engelsk for læreruddannelsen (2012)
 • Ekspertgruppe om EU's fremmedsprogsindikator undersøgelse (2012)
 • Udvalg for ”Handlingsplan for engelsk” (2007)

Hun har givet præsentationer på en række konferencer og forskningsseminarer i emner inden for Ordforrådstilegnelse og Lærerkognition, herunder ph.d.-kurser om forskningsmetoder inden for Lærerkognition. Hun har undervist ved en lang række efteruddannelseskurser for fremmed- og andetsprogslærere i Danmark, Sverige, Island, Færøerne og Grønland (1992-til d.d.) og har desuden medvirket i udviklingen af, samt undervist på Master i Fremmedsprogspædagogik (2003-d.d).

Afsluttende kan det nævnes, at hun i 10 år har undervist ved de årlige fagspecifikke midtvejskurser for pædagogikumskandidater i engelsk.

Dorte Albrechtsen

Lektor

Dorte Albrechtsen har en ph.d. i fremmedsprogspædagogik med baggrund i engelsk og tysk. Hendes primære forsknings- og udviklingsområder er:

 • Sprogtilegnelse og fremmedsprogspædagogik
 • Skriveprocesser på L2 (engelsk) og L1 (dansk)
 • Skriftlig fremstilling på engelsk som fremmedsprog
 • Diskursniveauanalyser af elevtekster
 • Fokus på form i skriveprocessen

Hun underviser og vejleder i disse og har derudover interesse i kommunikativ sprogundervisning, klasseværelsesinteraktion samt produktive og receptive processer på fremmedsproget. Hun har bl.a. redigeret bogen Perspectives on Foreign and Second Language Pedagogy (1998) og redigeret og medforfattet Writing and Vocabulary in Foreing Langauge Acquisition (2004) samt medforfattet bogen Vocabulary and Writing in a First and Second Language: Processes and Development (2008). 

Hun har erfaring med efter- og videreuddannelse af folkeskolelærere i engelsk som adjunkt/lektor ved Danmarks Lærerhøjskole, Emdrup, 1994-1998, og, som underviser og faglig leder, erfaring med efteruddannelse af sproglærere på Master i Fremmedsprogspædagogik (Københavns Universitet & DPU, 2005- i dag). 

I en treårig periode i 1980’erne har hun undervist i engelsk og tysk på Det Frie Gymnasium – et gymnasium med stærk fokus på skoledemokrati og elevautonomi.

Jan Juhl Lindschouw

Lektor

Institut for Engelsk, Germansk og Romansk (ENGEROM) ved Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet

Jan Juhl Lindschouw har en ph.d. i fransk sprogvidenskab med en efterfølgende Master i fremmedsprogsdidaktik. Hans primære forsknings- og udviklingsområder er:

 • Sprogtilegnelse og fremmedsprogspædagogik
 • Inter- og multikulturel kompetence og skriftlighed
 • Komparative og variationistiske studier, med særlig fokus på romanske sprog

Han underviser og vejleder i en lang række emner, både disse og mere franskfagligt, og han har særligt interesse for styrkelse af fremmedsprogene i Danmark. Han har siddet som formand og stået for koordineringen af faggruppen vedrørende forenkling og præcisering af Folkeskolens Fælles Mål (FFM) i fransk. Han har bl.a. skrevet en rapport der evaluerer tretrinsmodellen med fokus på optimering af de studerendes tilegnelse af stoffet med udgangspunkt i analysebegreberne overflade- og dybdestrategier (2009). Herudover har han lavet et aktionsforskningsprojekt om peerfeedback i forbindelse med sin undervisning i skriftlig sprogfærdighed på fransk.

Han har erfaring med efter- og videreuddannelse af sproglærere som underviser på Master i fremmedsprogspædagogik. 

Derudover underviser han og er kursusansvarlig for kurset Fremmedsprogs- og kulturdidaktik: Indførende og generelt element for alle studerende ved Institut for Engelsk, Germansk og Romansk samt kurset Fremmedsprogstilegnelse og interkulturel kompetence for fransk-, spansk- og italienskstuderende.

Petra Daryai-Hansen

Docent og lektor

Institut for Engelsk, Germansk og Romansk (ENGEROM) ved Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet og Forskningsprogrammet Didaktik og Læringsrum på Læreruddannelsen, UCC

Petra Daryai-Hansen er lektor i fremmedsprogsdidaktik på KU og docent i fremmedsprogsdidaktik på UCC. Hun har en ph.d. i kultur- og sprogmødestudier og er uddannet lærer i tysk of fransk fra Freie Universität Berlin og Sorbonne Nouvelle Paris (5.-12. klasse). Hendes primære forsknings- og udviklingsområder er:

 • Tidligere sprogstart i fransk og tysk
 • Flersprogethedsdidaktik
 • Interkulturel pædagogik og internationalisering

Hun har deltaget i nationale og internationale udviklings- og forskningsprojekter inden for feltet fremmedsprogsdidaktik i hele uddannelsessystemet, bl.a. i projekterne Framework of Reference for Pluralistic Approaches to Languages and Cultures (European Centre for Modern Languages, Europarådet) og Intercultural citizenship in the language classroom (koordineret af Michael Byram). 

På nuværende tidspunkt leder hun to forskningsprojekter: Developing the Language Awareness Approach in the Nordic and Baltic Countries, finansieret af Nordplus Horizontal, med fokus på at undersøge, hvordan elevernes sproglige opmærksomhed kan styrkes gennem en pluralistisk tilgang til sprog, og projektet Tidligere sprogstart i fransk og tysk, i samarbejde med Annette Søndergaard Gregersen og den Internationale Profilskole i København.

Hun underviser i fremmedsprogdidaktiske kurser på KU, på Master i fremmedsprogspædagogik og i tysk på læreruddannelsen UCC. Derudover har hun undervist ved en række efteruddannelseskurser for lærere i flere af Europarådets medlemslande samt fremmedsprogslærere i Danmark, bl.a. på DLF’s fagkurser i tysk. 

Hun er medlem af den nationale faggruppe i tysk, Sprogforums redaktionelle storgruppe, faggruppen i Konsortiet for Sprog og Fagdidaktik i folkeskolen samt medlem af internationale netværk som CultNet og ICC Global. Derudover er hun næstformand i Infodok og repræsentant for de baltiske og nordiske lande i EDiLiCs internationale komité.

Hun har holdt oplæg og workshops om sine forsknings- og udviklingsområder på nationale og internationale konferencer og har skrevet en lang række artikler, senest bl.a. ”Tidligere sprogstart:

Forskningsanbefalinger og veje at gå” i Sprogfag i forandring (2015) og ”Pluralistic Approaches to Languages in the Curriculum” i International Journal of Multilingualism (2015).

Stephanie Kim Löbl

Ph.D.-Studerende

Institut for Engelsk, Germansk og Romansk (ENGEROM) ved Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet.
Forskning og Udvikling / Læreruddannelsen, Københavns Professionshøjskole.

Stephanie Kim Löbl og er ph.d.-stipendiat ved Københavns Universitet og Københavns Professionshøjskole.

Hendes primære forsknings- og udviklingsområder er:

 • Sprogtilegnelse og fremmedsprogsdidaktik
 • Interkulturel kommunikation
 • Kulturdidaktik

Ph.d.-projektet ”Det interkulturelle aspekt i sprogfagene med fokus på begynderdidaktik. Hvordan forstår fransklærere i folkeskolen den kulturformidlende opgave?” omhandler kulturdimensionen af franskundervisningen i den danske folkeskole. Stephanie er cand.mag. i fransk og engelsk fra Københavns Universitet og har skrevet speciale om tilegnelse af det franske verbalsystem blandt universitetsstuderende.

Stephanie har siden 2014 undervist på bachelor- og kandidatuddannelsen i fransk ved KU og siden 2017 på Læreruddannelsen UCC.

Københavns Professionshøjskole 

Annette Søndergaard Gregersen

Lektor

Læreruddannelsen, Professionshøjskolen UCC:

Annette Søndergaard Gregersen har en ph.d. i fremmedsprogsdidaktik, med særlig fokus på fransk i grundskolen og på læreruddannelsen. Hun er uddannet folkeskolelærer med linjefagene engelsk og fransk. Hun har en cand.pæd. i fransk og almen pædagogik samt en master i ledelse og organisationsudvikling. 

Hendes primære forsknings- og udviklingsområder er:

 • Fremmedsprogsdidaktik med fokus på kulturdidaktik i et flerkulturelt og flersproget perspektiv
 • Fremmedsprogsdidaktik med fokus på den tidligere sprogstart
 • Fremmedsprogsdidaktik og undervisningspraksis – relationer mellem sprog, kultur, læring: tilegnelse og undervisning, kompetence og dannelse.

De seneste år har hun i et samarbejde med projektansvarlig Petra Daryai-Hansen forsket i et aktionslæringsbaseret forløb på Randersgade Skole og udviklet forløbsbeskrivelser til anvendelse i den tidligere sprogstart i fransk/tysk. Hun har som fagkonsulent i franskfaget i UVM været ansvarlig for faghæfterne fra 1995 og været medskribent på FFM i fransk. ASGR har desuden i et samarbejde med læringskonsulenterne i UVM formuleret FFM for 10. klasse i fransk/tysk.

Hun underviser i fransk og internationalisering i den ordinære læreruddannelse og har undervist på Sommeruniversitetet for Københavns Kommune i franskfaget. Desuden har hun i videreuddannelsesregi, sammen med lektor Hanne Thomsen, udviklet og afholdt mange kursusforløb i et samarbejde med såvel UVM/Læringskonsulenterne i sprogfagene som i kommunale regier, bl.a. senest i forbindelse med et A.P. Møller projekt i kommunerne Vallensbæk, Glostrup og Brøndby.

Hun er medlem af faggruppen i konsortiet Sprog og fagdidaktik i folkeskolen, næstformand i INFODOK og medlem af den redaktionelle storgruppe til tidsskriftet Sprogforum samt det internationale netværk CULTNET. Hun er formand for seminariefraktionen og medlem af Fællesbestyrelsen i Fransklærerforeningen siden 2001. Hun har holdt oplæg om sine forsknings- og udviklingsområder og skrevet en lang række artikler. Hun er redaktør til bogen Sprogfag i forandring – pædagogik og praksis, 1. udgave udkom i 2009 med fokus på FM09 og 2. udgave fra 2015 med fokus på FFM15.

Hanne Thomsen

Lektor

Læreruddannelsen, Professionshøjskolen UCC:

Hanne Thomsen er cand.pæd. i engelsk og underviser i engelsk på Læreruddannelsen UCC og er fagansvarlig for PD Engelskvejlederuddannelse, UCC. Hun er desuden tidligere folkeskolelærer med linjefagene engelsk og tysk. Hendes primære udviklingsområder er:

 • Fremmedsprogsdidaktik med fokus på den tidligere sprogstart
 • Undervisningsdifferentiering og evaluering
 • Trykte og digitale læremidler
 • Internationalisering

Hanne Thomsen udviklede i forbindelse med nedrykning af engelsk fra 4. til 3. klasse en dansk European Language Portfolio-version: Min første sprogportfolio og blev tildelt The European Language Label 2005 for undervisningsmaterialet The English Corner. Ligeledes var hun tovholder på UCCs Early English-indsats op til Skolereformens indførelse af engelsk i 1. klasse. I denne forbindelse var hun initiativtager og producent på fire små film Engelsk i 1. klasse som ligger tilgængeligt på nettet til inspiration for fagdidaktiske og pædagogiske drøftelser i lærerteam på skoler og på lærer- og efteruddannelser. 

Desuden har hun for UVM udviklet og beskrevet et forskningsinformeret læringsmålstyret undervisningsforløb til engelsk i 1. klasse: Mr MacDonald and his suitcase. Ligeledes har hun været konsulent for UVM i forbindelse med implementeringen af 93-loven og i en årrække pædagogisk konsulent for fremmedsprog og internationalisering i UCSJ. Hun er desuden formand for UVMs opgavekommission for Folkeskolens prøver i engelsk.

Hanne Thomsen har mange års erfaringer med efteruddannelsesopgaver. I marts 2015 var hun arrangør af UCC-konferencen Early English og i et samarbejde med lektor Karoline Søgaard har hun udviklet begynderengelsk-moduler til læreruddannelsen og til efteruddannelsen. Hun har undervist på Sommeruniversitetet for Københavns Kommune og har desuden i efteruddannelsesregi – i samarbejde med lektor Annette Søndergård Gregersen – udviklet og afholdt mange kursusforløb for UVM og i kommunale regier, bl.a. senest i forbindelse med et A.P. Møller projekt Tæt på læringseffekten i kommunerne Vallensbæk, Glostrup og Brøndby.

Karoline Søgaard

Lektor

Læreruddannelsen, Professionshøjskolen UCC

Karoline Søgaard er uddannet cand. mag. i engelsk. Hun har siden 2010 været ansat som underviser i faget engelsk ved læreruddannelsen UCC, siden 2014 som lektor. Hendes primære udviklings- ogkompetenceområder er:

 • Sprogtilegnelse og fremmedsprogsdidaktik
 • Tidligere sprogstart
 • Aktionslæring

I de sidste par år har hun især beskæftiget sig med en tidligere sprogstart i engelsk. Hun har bl.a. været med til at evaluere en tidlig start med engelsk for Københavns Kommune og har desuden været
projektmedarbejder på innovationsprojektet Play and Learn, som beskæftigede sig med implementeringen af engelsk i børnehaver og skolefritidsordninger. 

Endvidere har hun, i samarbejde med Annette Søndergaard Gregersen, været tilknyttet DLF’s fagkurser som tovholder for fremmedsprog, samt som underviser på den del af kurset, der rettede sig mod tidlig engelsk. I dette regi er hun også inviteret som workshopholder på DLF’s lærertræf, som afholdes efteråret 2015. I videreuddannelsen arbejder hun endvidere med tilrettelæggelse af kurser for lærere, som skal tilegne sig kompetencer til at undervise i tidlig engelsk.

Hun har skrevet en række artikler til flere nationale tidsskrifter herunder Sprogforum, Sproglæreren og Dansk Pædagogisk Forums Tidsskrift 0-14. Hun har desuden medvirket som forfatter til kapitlet ’Tidligere sprogstart: Forskningsanbefalinger og veje at gå’ i antologien Sprogfag i forandring (2015) samt som medforfatter til et kapitel i antologien Pædagoguddannelsen på tværs (ikke udkommet).

Kirsten Bjerre

Lektor

Læreruddannelsen, Professionshøjskolen UCC:

Kirsten har siden 2003 været ansat i Læreruddannelsen som underviser i Tysk som fremmedsprog og har siden da undervist på såvel grunduddannelsen som i efter-videreuddannelsen samt – da udvikling og forskning i CVU Storkøbenhavn endnu var tilknyttet grunduddannelserne – stået for eller medvirket i udviklingsprojekter. 

Kirsten er faggruppeleder for tysk faggruppe på UCC og har en periode været formand for den nationale forening af tyskundervisere i læreruddannelserne. Kirstens tyskfaglige interesse retter sig især mod feltet: didaktik og sproglig form. Herudover har Kirsten ligeledes siden 2003 været aktiv i det der nu hedder Skrivecenter LU UCC. Kirsten har i den position siden 2003 først og fremmest undervist i at skrive akademiske opgaver, såvel på Diplomuddannelsen som i Læreruddannelsen. Også i den forbindelse har Kirsten været involveret i udviklingsopgaver. 

Hun har endvidere nogle år undervist i faget Dansk i Læreruddannelsen. På UCC står Kirsten for adjunktforløbets skriveværksteder i forbindelse med lektoranmodmodningen.

Kirsten er uddannet cand.mag. med hovedfag i Tysk og Dansk (2003). Hendes speciale ligger i tråd med hendes aktuelle primære tyskfaglige interesse; det handlede om overgangen fra folkeskole til gymnasium med særligt henblik på hhv. forventningerne til elevernes grammatiske kompetencer og den didaktiske formidling.

Lone Wulff

Lektor

Læreruddannelsen, Professionshøjskolen UCC:

Lone Wulff er cand.phil. i dansk og specialiseret i dansk som andetsprog, konsulent for efter- og videreuddannelsen samt forskningsmedarbejder ved UCC. Hendes primære forsknings- og
udviklingsområder er: 

 • Andetsprogsdidaktik
 • Literacy, biliteracy og literacydidaktik
 • Inkluderende sprogpædagogiske praksis i dagtilbud og skole
 • Læringsmålsstyret undervisning: fokus på samspillet mellem faglige mål og det tværgående mål ’Sproglig udvikling’

Lone Wulff har bred erfaring med at tilrettelægge kompetenceudviklingskurser, herunder aktionslæring, rettet mod aftagerfeltet (kommuner, skoler, lærere og pædagoger). Under forskningsprojektet Tegn på sprog, tosprogede elever lærer at læse og skrive (2008-) indgår hun i et forskningsteam som i samarbejde med fem skoler udvikler, afprøver og undersøger forløb med fokus på de flersprogede elevers sprog- og literacyudvikling i fag i grundskolen. Projektet har i 2014 vundet Den Europæiske Sprogpris. 

Hun har i forlængelse af projektet Tegn på sprog og i samarbejde med Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune udviklet og gennemført et projekt om inkluderende sprogpædagogisk praksis rettet mod dagtilbud og indskoling. 

Gennem de sidste år har hun desuden holdt flere oplæg om flersprogethed og biliteracy på forskellige konferencer, internationalt såvel som nationalt. Hun har bl.a. medforfattet artiklen ”Literacyundervisning i det flersprogede klasserum” i Kvan (2014) samt artiklen ”Fagundervisning af tosprogede elever – hvordan udvikler vi praksis?” i Agora (2006) og ”Blik for mangfoldighed i den flerkulturelle læreruddannelse” i Unge Pædagoger (2009).

Petra Daryai-Hansen

Docent og lektor

Institut for Engelsk, Germansk og Romansk (ENGEROM) ved Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet og Forskningsprogrammet Didaktik og Læringsrum på Læreruddannelsen, UCC

Petra Daryai-Hansen er lektor i fremmedsprogsdidaktik på KU og docent i fremmedsprogsdidaktik på UCC. Hun har en ph.d. i kultur- og sprogmødestudier og er uddannet lærer i tysk of fransk fra Freie Universität Berlin og Sorbonne Nouvelle Paris (5.-12. klasse). Hendes primære forsknings- og udviklingsområder er:

 • Tidligere sprogstart i fransk og tysk
 • Flersprogethedsdidaktik
 • Interkulturel pædagogik og internationalisering

Hun har deltaget i nationale og internationale udviklings- og forskningsprojekter inden for feltet fremmedsprogsdidaktik i hele uddannelsessystemet, bl.a. i projekterne Framework of Reference for Pluralistic Approaches to Languages and Cultures (European Centre for Modern Languages, Europarådet) og Intercultural citizenship in the language classroom (koordineret af Michael Byram). 

På nuværende tidspunkt leder hun to forskningsprojekter: Developing the Language Awareness Approach in the Nordic and Baltic Countries, finansieret af Nordplus Horizontal, med fokus på at undersøge, hvordan elevernes sproglige opmærksomhed kan styrkes gennem en pluralistisk tilgang til sprog, og projektet Tidligere sprogstart i fransk og tysk, i samarbejde med Annette Søndergaard Gregersen og den Internationale Profilskole i København.

Hun underviser i fremmedsprogdidaktiske kurser på KU, på Master i fremmedsprogspædagogik og i tysk på læreruddannelsen UCC. Derudover har hun undervist ved en række efteruddannelseskurser for lærere i flere af Europarådets medlemslande samt fremmedsprogslærere i Danmark, bl.a. på DLF’s fagkurser i tysk. 

Hun er medlem af den nationale faggruppe i tysk, Sprogforums redaktionelle storgruppe, faggruppen i Konsortiet for Sprog og Fagdidaktik i folkeskolen samt medlem af internationale netværk som CultNet og ICC Global. Derudover er hun næstformand i Infodok og repræsentant for de baltiske og nordiske lande i EDiLiCs internationale komité.

Hun har holdt oplæg og workshops om sine forsknings- og udviklingsområder på nationale og internationale konferencer og har skrevet en lang række artikler, senest bl.a. ”Tidligere sprogstart:

Forskningsanbefalinger og veje at gå” i Sprogfag i forandring (2015) og ”Pluralistic Approaches to Languages in the Curriculum” i International Journal of Multilingualism (2015).

Jette von Holst-Pedersen

Lektor

Institut for Skole og Læring ved Det samfundsfaglige og Pædagogiske Fakultet, Metropol.

Jette er uddannet folkeskolelærer, er cand.mag. i tysk og dansk og master i fremmedsprogspædagogik. Hendes primære fokusområder er:

 • Fremmedsprogsdidaktik
 • Sprogtilegnelse via chunks
 • Sprogtilegnelse via inddragelse af sanserne og kroppen
 • Taskbaseret fremmedsprogsundervisning

Hun har med glæde arbejdet med tysk på grunduddannelsen på Metropol siden 1999. Hun har igennem alle årene løbende haft EVU-kurser om forskellige emner relateret til tyskundervisningen i folkeskolen. Siden 2014 har der dog udelukkende været tale om chunks-kurser og oplæg om chunks i hele landet Derudover har hun i en årrække ligeledes undervist i linjefaget dansk som andetsprog.

I 2010 udkom hendes bog: Die Schatzkiste – kreative Textarbeit für den Deutschunterricht rettet mod tyskundervisningen i folkeskolen. Siden er det blevet til artikler i Sproglæreren og Sprogforum, ligesom hun (sammen med Susanne Jacobsen) har skrevet ”Sprog på skrift- Faglig læsning og skrivning i fremmedsprog” i: Læsning og skrivning i alle fag, Dafolo 2012. I: Tidlig sprogstart i skolen, Samfundslitteratur, 2017 har hun skrevet kapitlet: ”At læse sprog gennem chunks, leg og bevægelse” ligesom hun er forfatter til to kapitler i en fremmedsprogsdidaktik møntet på læreruddannelsen, der udkommer hos Reitzels forlag, 2017.

Siden november 2016 har hun haft en tyskblog på Folkeskolen.dk, hvor hun blogger om tyskundervisningen på læreruddannelsen.

Anna-Vera Meidell Sigsgaard

Adjunkt

Institut for Skole og Læring ved Det samfundsfaglige og Pædagogiske Fakultet, Metropol.

Anna-Vera har en ph.d. i dansk som andetsprog. Hendes primære forsknings- og udviklingsområder er:

 • Andetsprogsdidaktik
 • Sprog-/literacy-udvikling
 • Flersprogethedsdidaktik 
 • Læsning i fagene, med inddragelse af den australske genrepædagogik

Hun har vidtrækkende erfaringer med udviklings- og forskningsprojekter inden for feltet efter- og videreuddannelse. I projektet Den Sproglige Dimension i Fagene har hun haft sparringsforløb med skoler i Københavns Kommune om opkvalificering af lærere og vejledere omkring målstyret læring ift. den sproglige dimension i fagene. 

I innovations- og udviklingsprojektet Play and Learn om tidlig engelskundervisning for 3-7 årige i daginstitutioner og fritidstilbud (UCC i samarbejde med Gentofte Kommune) har hun været ansvarlig for projektets forskningstilknytning, herunder design af (udviklings-)aktioner. Hun har desuden indgået i udviklingsprojektet Tidlig sproglig indsats (UCC).

Derudover fungerer hun som både underviser på Metropols grund- samt efter- og videreuddannelse og som underviser ved Master i Dansk som andetsprog for voksenundervisning (DPU). Hun har tidligere været underviser ved UCCs efter-/videreuddannelsesprogram for Inklusion og integration med bl.a. aktionslæringsforløb med lærere og workshops. 

Hun har holdt oplæg om sine forsknings- og udviklingsområder og har skrevet en lang række publikationer, bl.a. kapitlet ”Fælleskonstruktion – stilladserende tale i skriveundervisningen” i Skrivelyst i fagene (2013) og ”Min stue – min børnehave: andetsproglig udvikling gennem en bevidst, sprogbaseret pædagogik i daginstitutionerne” i Pædagogisk arbejde med tosprogede børn (2010).

Bente Melgaard

Adjunkt

Institut for Skole og Læring ved Det samfundsfaglige og Pædagogiske Fakultet, Metropol

Bente Melgaard er uddannet folkeskolelærer i med engelsk, dansk og billedkunst som undervisningsfag og har 32 års erfaring som engelsklærer først ved Niels Steensens Gymnasiums grundskole og siden 2005 ved Randersgades Skole, hvor hun, udover at undervise i engelsk og dansk, har varetaget rollen som international koordinator.

Desuden er hun cand.pæd. i engelsk fra Danmarks Pædagogiske Universitet i 2004. Her handlede hendes speciale om ordforrådslæring og det mentale leksikon og var i høj grad baseret på en omfattende praksis

Hun er underviser i engelsk på grunduddannelsen på institut for Skole og Læring siden april 2014.

Her deltager hun også i udviklingsprojektet: Tidlig engelskstart i samarbejde med bl.a. Susanne Jacobsen. Projektet følger udvalgte læreres praksis i engelskundervisningen i 1. og 2.klasse. 

Bente underviser herudover Teach First studerende i engelsk på Institut for Lærerfaglig Efter- og Videreuddannelse og har tre års erfaring med efteruddannelse af lærere i undervisningsfaget engelsk samt korte kurser for engelsklærere om tidlig engelskstart og den interkulturelle dimension i engelskfaget.

Herudover er hun medlem af den nationale faggruppe for engelsk.

Hanne Vandal Hansen

Adjunkt

Institut for Skole og Læring ved Det samfundsfaglige og Pædagogiske Fakultet, Metropol

Hanne Vandal Hansen er kandidat i pædagogisk antropologi og har desuden fulgt tre FVU-moduler i specialpædagogik ved CVU København. Hun er uddannet folkeskolelærer fra Zahles Seminarium og har ti års undervisningserfaring som folkeskolelærer på Islands Brygge.

Hendes primære udviklingsområder er:

 • Andetsprogsprogsdidaktik
 • Generelle og specifikke skriftsproglige vanskeligheder, med særlig fokus på børn og voksne med dysleksi
 • Læsevejledning og testning af unges læseforståelse
 • Specialpædagogik

Hun har undervisningserfaring fra grundskolen, ungdomsuddannelserne og voksenområdet, både med grund- og efter-/videreuddannelser. På UCC har hun undervist på modulerne: Undersøgelse af pædagogisk praksis, Pædagogisk viden og forskning samt FVU-læse- og skriveundervisning. 

Derudover har hun arbejdet som læsevejleder på en erhvervsuddannelse samt undervist på lærernes efteruddannelse (EVU) og har hun medvirket i udviklingsarbejde inden for bl.a. den sproglige dimension i alle fag.