Studentermedarbejderne

Tidligere Sprogstart får assistance til de mange forskellige opgaver af et hold af dygtige studerende fra KU, Metropol og UCC.

Deres opgave er dels at understøtte den projektfaglige gruppe, dvs. de faglige konsulenter, som har hovedansvaret for undervisningsobservationerne og dels at hjælpe projektledelsen.

Sophia Mai Andresen

Stud.scient.soc.

Sophia Mai Andresen læser cand.scient.soc i sociologi på Københavns Universitet med blandt andet forskningsdesign, menneskerettigheder og internationale forhold som valgfag. Hun interesserer sig særligt for globaliseringens betydning for yngre elevers selvforståelse og motivation for at lære engelsk. Sophia har erfaring fra klasseværelser med en høj grad af diversitet i New York City Public Schools, hvor hun har stået for workshops med fokus på sammenspillet mellem global identitet og sprogudvikling.

Sophia vil særligt bidrage til projektet med sine kompetencer inden for metode og forskningspraksis. Hun har senest udført dataindsamling og dataanalyse i studier af gentrificeringsprocesser på Columbia University, og hun ønsker at opnå metodiske værktøjer til på sigt at kunne bidrage til forandring baseret på virkelighedsnær forskning.

Sophia er ansat som studentermedhjælper i engelsk.

Caroline Arp

Stud.cand.mag.

Caroline Arp læser cand.mag. i fransk på sidste år på Københavns Universitet med blandt andet dansk som andetsprog, sprogpsykologi og fremmedsprogs- og kulturdidaktik som tilvalgsfag. Hun interesserer sig for de sproglige discipliner, grammatik og fonetik/fonologi, samt sprogtilegnelsesprocessen. Caroline har lyst til at tage del i projektet Tidligere sprogstart, da det kan være relevant for både hendes speciale og senere arbejdsliv.

Caroline har erfaring som lærer, lærervikar og eksaminator i fransk på 5.-9. klassetrin fra Heibergskolen på Østerbro. Derudover arbejder hun som studentermedhjælper og forfatter på forlaget Alinea, hvor hun beskæftiger sig med undervisningsmateriale til fransk og engelsk i folkeskolen.

Caroline er ansat som studentermedhjælper i fransk og dansk som andetsprog.

Natascha Drachmann

Cand.mag.

Natascha Drachmann er uddannet cand.mag. i tysk og dansk (2017) og har i sit sidste studieår været ansat i Tidligere Sprogstart-projektet som studentermedhjælp i den tyskfaglige gruppe samt med tilknytning til den generelle administration, den projektfaglige gruppe samt gruppen, der beskæftiger sig med flersprogethedsdidaktik og dansk som andetsprog.

Som studentermedhjælp har hun opnået omfattende erfaringer med planlægning og udvikling af eksemplarisk undervisningsmateriale til den tidlige sprogstart i folkeskolens sprogfag. Med afsæt i sit speciale om sproglig opmærksomhed i begynderdidaktikken, der er skrevet i regi af projektet, har hun udarbejdet relevante analyser af Forenklede Fælles Mål, praksisanbefalinger til den tidlige sprogstart samt flersprogethedsdidaktik i det eksemplariske undervisningsmateriale. Hun har samtidig bidraget til projektets udviklingsarbejde ved at udarbejde forslag til videreudvikling af flersprogethedsdidaktikken i undervisningsmaterialet.

Natascha Drachmann har desuden undervisningserfaring fra folkeskolen. Gennem sit arbejde som tysklærer på en skole med sproglig og kulturel diversitet, har hun især erfaring med udskolingselevernes fremmedsprogtilegnelse samt hands-on erfaringer med flersprogethedsdidaktik, da hun i egen undervisningspraksis har arbejdet aktivt med elevernes sproglige ressourcer.

Natascha Drachmann er ansat som videnskabelig assistent i projektet, hvor hun primært beskæftiger sig med flersprogethedsdidaktik.

Janne Juhl

Lærerstuderende

Janne Juhl er tredjeårs studerende på Metropol Institut for Skole og Læring, med hovedfag i dansk og linjefag i tysk og idræt. Hun finder det enormt spændende at arbejde med børns indlæring og at gøre denne så alsidig, sjov, tilpas udfordrende og lærerig som mulig. Janne har lyst til at deltage i projektet Tidligere Sprogstart, da det er meget relevant i forhold til sprogtilegnelsesprocessen i linjefaget tysk, det fremtidige bachelorprojekt og det senere arbejdsliv.

Janne har en i forvejen en uddannelse fra Metropol i Global Nutrition and Health, som har udviklet hendes kulturkendskab og viden i forhold til sprogets betydningsbærende funktion rundt i hele verden. Derudover har hun erfaring som lærer og lærervikar samt er studentermedhjælper på IA Sprog, hvor hun bandt andet varetager undervisning i dansk som andetsprog, administrative opgave mv. 

Janne er ansat som studentermedhjælper i tysk.

Maria Schødt

Lærerstuderende

Maria Schødt læser til folkeskolelærer på tredje år med fransk, dansk og idræt som undervisningsfag på Læreruddannelsen UCC i København. Hun interesserer sig for sprog i al almindelighed og for fransk i særdeleshed, for grammatik, fonetik, sprogtilegnelsesprocesser samt sprogenes kompleksitet og deres indbyrdes ligheder og forskelle. Desuden inspireres hun af metoderne inden for den kommunikative fremmedsprogsundervisning. 

Maria har lyst til at bidrage til projektet, da det er et spændende og relevant område, der arbejdes med. Desuden er det relevant for hendes fremtidige (lærer)liv - særligt som kommende sproglærer. Maria har både været omkring Retorik på KU og Politiskolen, før hun startede på Læreruddannelsen.

Maria er ansat som studentermedhjælper i fransk.

Line Kjærgaard Thøgersen

Lærerstuderende

Line Kjærgaard Thøgersen læser professionsbachelor som lærer i folkeskolen på sidste år med linjefagene dansk, engelsk og historie ved Campus Carlsberg, UCC. Line har en stor generel interesse for sprog og sproglæring og en lyst til at bidrage til et spændende og essentielt udviklingsprojekt som Tidligere sprogstart, der både er relevant for hendes egen uddannelse og kommende arbejde som engelsklærer i folkeskolen. Line planlægger desuden at skrive bachelor inden for Tidligere sprogstart og flersprogethed til foråret.

Line har gennem sine praktikker på skoler med høj etnisk diversitet især erfaringer med yngre elevers sprogudvikling, og hun interesserer sig særligt for, hvordan elever med dansk som andetsprog udvikler fremmedsprog, og hvad der er de mest optimale betinger for dette.

Line er ansat som studentermedhjælper i engelsk samt tilknyttet projektets administrative leder.

Julie Valvik

Stud.cand.mag.

Julie Valvik læser cand.mag i tysk på sidste år ved Københavns Universitet med blandt andet dansk som andet- og fremmedsprog som tilvalgsfag. Hun interesserer sig for interkulturel kommunikation og motivation i sprogtilegnelsesprocessen. Julie har lyst til at deltage i projektet Tidligere sprogstart, da det kan bidrage til udviklingen af sprogundervisningen i folkeskolen og styrke såvel lærernes som elevernes motivation og glæde ved sprogfagene.

Julie har igennem sin uddannelse og sine forhenværende og nuværende studiejob som studentermedhjælper og instruktør ved Københavns Universitet indhentet erfaring med kvalitativ og kvantitativ dataindsamling, samt udvikling og afprøvning af undervisningsmaterialer til danskundervisning for ansatte med dansk som fremmedsprog.

Julie er ansat som studentermedhjælper i tysk og dansk som andetsprog.

Ramisha Mubin Rehman

Stud.cand.mag.

Ramisha Rehman læser cand.mag i Engelsk og Retorik som gymnasierettede fag på sidste år på Københavns Universitet. Hun har en general interesse for sprog, herunder især flersprogethed, sprogtilegnelse og fremmedsprogspædagogik. Hun brænder for hensigtsbestemt og målrettet undervisning, som styrker elevernes faglige kompetencer og fremmer deres personlige udvikling.

Ramisha er begejstret for at være en del af udviklingsprojektet Tidligere Sprogstart, da det er et spændende, relevant og essentielt område der arbejdes med, som bidrager til udviklingen af sprogundervisning og er væsentligt for hendes kommende arbejde som gymnasielærer.

Ramisha er tilknyttet projektet som studentermedhjælper i engelsk.

Cecilie Bruun Jørgensen

Stud.cand.mag.

Cecilie Bruun Jørgensen læser cand.mag i Engelsk og Religionsvidenskab som gymnasierettede fag på 2. semester af sin kandidat på Københavns Universitet. Hun har stor interesse for litteratur og inkorporering af denne i undervisningssammenhænge, samt for sprogundervisning og sprogtilegnelse.

Cecilie vil rigtig gerne være en del af projektet Tidligere Sprogstart, da det har relevans for hendes kommende arbejdsliv som sprogunderviser i gymnasiet, og fordi hun har en generel interesse for børn, unge og undervisning. Cecilie har erfaring som studiecoach/privat lektiehjælper hos My Academy gennem de sidste 3 år og har undervist i både engelsk, dansk, matematik mm. Herigennem har hun lært mange metoder, hvorpå man kan fremme børnenes og de unges sprogtilegnelse, samt hvordan man bedst muligt underviser og hjælper på forskellige niveauer, der egner sig til lige netop den elev, man sidder med på den pågældende dag. Hun har erfaringer med at strukturere undervisningsforløb på op til 20 uger for elever på flere forskellige klassetrin og med mange forskellige aktiviteter, der er med til at øge elevernes motivation og indlæringsevne.

Cecilie er ansat som studentermedhjælper i Engelsk.

Signe Wolf Mundberg Sørensen

Lærerstuderende.

Signe Wolf Mundberg Sørensen læser til lærer på UCC Campus Carlsberg på tredje år. Hun læser dansk og engelsk i indskolingen, og idræt i udskolingen. Signe har en stor interesse i børns tidlige sprogtilegnelse, indlæringsevner, og arbejder for at kunne gøre undervisningen så varierende, motiverende og levende som muligt. Signe har derfor også specialiseret sig i krop, leg og læring, som binder det faglige aspekt sammen med den daglige bevægelse, som gør læringen sjov.

Signe kan gennem sine analytiske kompetencer bidrage til dataindsamling og dataanalyse på projektet, og hun kan gennem sine engelskfaglige kompetencer bidrage til indskolingsdelen af projektet. Signe ønsker at være en del af projektet, da det appellerer til hendes interessefelter og til hendes fremtidige arbejdsliv.

Signe er ansat som studentermedhjælper i engelsk og særligt tilknyttet den administrative projektleder.